Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.volt.sk


Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a zákazníkom v rámci prevádzkovania internetového obchodu " www.volt.sk".
Predávajúcim je firma: Marián Lukačko SKYMAX, Šrobárova 2668/21, 058 01 Poprad, IČO: 45 318 557, DIČ: 1080158508, IČ DPH: SK1080158508, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v Poprade, odborom živnostenského podnikania, číslo 740-25251.
Zákazníkom je návštevník internetových stránok na adrese  www.volt.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku.
Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu " www.volt.sk".
Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „ www.volt.sk” sú platné v znení uvedenom na adrese  www.volt.sk v čase odoslania objednávky zákazníkom.


OBJEDNÁVACIE PODMIENKY

Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

  • ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.
  • ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ, IČ DPH a miesto podnikania.

Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na vami uvedenú e-mailovú adresu vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom vašej objednávky.

Objednávka odoslaná zákazníkom je predávajúcim považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti požadované objednávkovým formulárom. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne dodaním a prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený požiadať zákazníka o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom (telefonicky, SMS, príp. e-mailom atď.). V prípade, že zákazník odmietne objednávku autorizovať, je považovaná za neplatnú.

Predávajúci môže pri cene objednávky vyššej ako 200 EUR požadovať od kupujúceho platbu vopred.

K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza ani v prípade zjavnej chyby v cene tovaru, systémovej chyby systému e-shopu, zlyhaní ľudského faktora a pokiaľ nebude u daného tovaru jasne uvedené, že ide o mimoriadnu zľavu alebo akciu. Kupujúci aj predávajúci má v takomto prípade právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci je oprávnený bezplatne stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania a pokiaľ nie je už tovar odoslaný prepravcovi.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí a porozumel ich obsahu.


DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Tovar odosielame v lehote 3 - 7 dní od potvrdenia objednávky. Pri platbe vopred môže byť termín dodania tovaru ovplyvnený termínom uhradenia platby. V prípade, že niektorý tovar nebude k dispozícii, budeme Vás kontaktovať. Informácia o množstve dostupného tovaru je na základe údajov od dodávateľa. Objednávky štandardne vybavujeme priebežne.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorá bude uvedená pri registrácii zákazníka, resp. pri zadávaní objednávky.

Možnosti prepravy tovaru a súvisiace ceny platné v rámci Slovenska sú nasledovné:

  • prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Deklarovaná doba dodania prepravcom je do 24 - 48 h od odoslania zásielky.
  • prostredníctvom pobočiek Packety. Doba dodania na zvolenú pobočku je zvyčajne do 48 h od odoslania zásielky.


Poštovné do zahraničia je kalkulované osobitne.

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade. Miestom dodania tovaru je poštová adresa uvedená zákazníkom pri objednaní v objednávkovom formulári. Zákazník sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

Tovar možno uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  • na dobierku - za objednaný tovar sa platí v hotovosti pri preberaní zásielky,
  • jednorazovým bankovým prevodom na bankový účet firmy uvedený pri údaji o platbe SK6283300000002000914880.


Kupujúci si po telefonickom dohovore s predávajúcim môže tovar prevziať i osobne na našej adrese.
 

REKLAMAČNÝ PORIADOK


Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z. z.).

Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite. Zásielku prekontrolujte a spíšte hneď záznam o škode. Doručovateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať. Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo a popíšte rozsah jeho poškodenia.

V prípade reklamácie tovaru nás pre istotu vopred telefonicky kontaktujte pre možný prípad vyriešenia vašej reklamácie telefonicky (napr. ak je chyba spôsobená nesprávnym nastavením, nesprávnym ovládaním výrobku atď.) Radi vám pomôžeme s problémom.
V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. K reklamácii môžete priložiť náš reklamačný protokol, kde uvediete typ výrobku, výrobné číslo, popis poruchy a kópiu faktúry: reklamacny-protokol (pdf)

Reklamačný protokol: reklamačný protokol (PDF)

Tovar následne zašlite na našu adresu: Marián Lukačko SKYMAX, Šrobárova2352/24, 058 01 Poprad.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU


Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY (REKLAMÁCIA)


Kupujúci si uplatňuje právo na opravu u predávajúceho. Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci uplatňuje u predávajúceho.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE


Pri predkladaní tovaru na reklamáciu je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho, a tiež je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE


Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).
Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
Predávajúci je povinný na žiadosť zákazníka poskytnúť záruku písomnou formou (t.j. vydať a potvrdiť záručný list).
 

VRÁTENIE TOVARU


V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.
Tovar je potrebné spolu so žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátiť na adresu sídla predávajúceho poštou, kuriérom alebo osobne. Tovar s kompletným príslušenstvom riadne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Budeme radi, ak nám tovar zašlete v pôvodných obaloch.
V žiadosti o odstúpenie od kúpnej zmluvy nezabudnite uviesť číslo účtu, na ktorý Vám máme vrátiť platbu. Kúpna cena Vám bude vrátená platbou cez účet najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!

Spotrebiteľ môže použiť aj elektronický formulár na odstúpenie od zmluvy. Formulár na odstúpenie vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu:

Formulár odstupenie od zmluvy (pdf)

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

RIEŠENIE SPOROV


Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. V žiadnom prípade nebudú Vaše osobné údaje poskytnuté tretím osobám. Poskytnutím vašich osobných údajov dávate súhlas k ich spracovaniu na dobu neurčitú. Tieto údaje sú požadované len v rozsahu nevyhnutnom na evidenciu a správne zrealizovanie vašich objednávok a evidenciu v rámci obchodného vzťahu medzi spoločnosťou a zákazníkom. Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytnuté iným subjektom, s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne zrealizovanie objednávky - ide predovšetkým o zasielateľské služby. Zaregistrovaný zákazník je povinný informovať spoločnosť o zmene svojich osobných údajov zaregistrovaných v databáze zákazníkov. V prípade, že zákazník oneskorene zabezpečí aktualizáciu osobných údajov, spoločnosť nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté oneskoreným oznámením alebo neoznámením zmeny osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, list…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Prevádzkovateľ elektronického obchodu  www.volt.sk prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( ďalej len „ZnOOU“).
Prevádzkovateľ v súlade so Zákonom č. 122/2013 ZnOOU spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom: spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácií v elektronickom obchode  www.volt.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, elektronická adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, podpis spotrebiteľa, v prípade právnickej osoby: obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH, telefónne číslo telefónu, elektronická adresa, bankové číslo účtu).
Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. ZnOOÚ nebude získané osobné údaje používať na účely marketingu.
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 ZnOOÚ predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
    účel spracúvania osobných údajov,
    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
    identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
    identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
    vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
    doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov.
    opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
    likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

  • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 124, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, vl. č. 803/S
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13,  Lieskovec 962 21, IČO:  36 624 942, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, vl. č. 9084/S
  • Zásielkovňa, s.r.o., Šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v OR OS Bratislava I., vl. č. 105158/B


ZÁRUČNÁ DOBA

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
 

ZÁKAZNÍCKY SERVIS


Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám poradiť. Ak ste u nás prvýkrát, nebojte sa nás kontaktovať a opýtať sa. Budeme radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našom e-shope. Urobíme maximum, aby ste boli spokojný.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.volt.sk

Firma Marián Lukačko SKYMAX si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne znenie je na  www.volt.sk. V prípade, že zákazník nesúhlasí so znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

Tieto obchodné podmienky sú platné od dňa 01.07.2017.

Orgán dozoru:


Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk